5 Ingredients Green Chili Enchiladas

fresh lime and cilantro on linen napkin