Tomato Soup | Monika Hibbs

fresh garlic, tomatoes, and thyme for tomato soup